Privatlivspolitik

Egmont Publishing A/S tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig:

Egmont Publishing A/S
Adresse: Strødamvej 46, 2100 København Ø
CVR: 38582356
Kontakt via: http://persondata.egmontpublishing.dk
Website: https://www.egmont.com/dk/publishing/

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom i en Privacy Notice på tidspunktet for den første indsamling af dine persondata. Vi behandler kun  oplysninger, som er relevante.

Behandling af persondata

De persondata vi anvender, omfatter almindelige persondata, herunder: navn, titel, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og email-adresse.

Vi anvender også adfærdsdata om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. Herudover opsamler vi personoplysninger om dig i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, tilmelding af nyhedsbrev o. lign. her på sitet.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer kun dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker eksempelvis, når vi har brug for at udsende målrettede nyheds- og kampagnemails. 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, er rigtige, og at de ikke er vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Overførsel og videregivelse af personoplysninger

Vi overfører dine personoplysninger til Facebook og Google med henblik på at sende dig målrettede henvendelser. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger om vores brug af cookies her og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du kan også i visse tilfælde få begrænset din behandling af personoplysninger.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Du har mulighed for at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevs-mail. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.